• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Manual dels governs a Twitter

El Manual dels governs a Twitter

El Manual dels governs a Twitter aporta tècniques i idees a institucions de govern i administracions públiques per actuar d’una manera coherent i efectiva en aquesta xarxa social. 

El llibre mostra alguns casos emblemàtics de la presència de la Generalitat a Twitter que permeten conèixer millor les noves vies de comunicació en suport digital i els usos d’aquesta conversa pública que millora la relació entre l’Administració i la societat civil i que impacta internament també en les administracions.

Reflecteix el model de funcionament col·laboratiu i innovador amb què treballen els professionals que gestionen els perfils de Twitter a la Generalitat, organitzats al voltant d’una gran comunitat de pràctica (CoP) o comunitat professional.

Manual de los gobiernos en Twitter

El Manual de los gobiernos en Twitter aporta técnicas e ideas a instituciones de gobierno y administraciones públicas para que actúen de una forma coherente y efectiva en esta red social.

El libro muestra algunos casos emblemáticos de la presencia de la Generalitat en Twitter que permiten conocer mejor las nuevas vías de comunicación en soporte digital y los usos de esta conversación pública que mejora la relación entre la Administración y la sociedad civil y que impacta internamente también en las administraciones.

Refleja el modelo de funcionamiento colaborativo e innovador con el que trabajan los profesionales que gestionan los perfiles de Twitter en la Generalitat, organizados alrededor de una gran comunidad de práctica (CoP) o comunidad profesional.

Twitter Manual for Governments

The Twitter Manual for Governments provides techniques and ideas to help government institutions and public authorities operate coherently and effectively on this social networking service.

The book describes a number of emblematic examples of the Government of Catalonia’s Twitter presence, that offer an insight into the new digital communication channels and how this public conversation can be used to improve relations between government and civil society while also impacting internally on government bodies.

The book is a reflection of the collaborative and innovative approach employed by the Government of Catalonia’s Twitter account managers, organized around a large community of practice (CoP).