Guia de xarxes socials

La Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. És un instrument dinàmic i tothom hi pot fer aportacions des de la seva experiència a xarxes@gencat.cat o a Github.

La Guia conté el procediment que cal seguir per obrir bústies, comptes i perfils de qualsevol departament, servei o marca (per extensió, també d'ens amb personalitat jurídica pròpia i empreses públiques participades majoritàriament per la Generalitat) en aquests espais de relació i participació. Així mateix, enumera les diferents eines de xarxa social, els diversos usos i objectius de presència en cadascuna, les recomanacions per a una presència adequada i reeixida i també els criteris d'estil comunicatiu més adequats per a cada eina.

Guia de redes sociales de la Generalitat de Cataluña

La Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña establece unas pautas comunes para la presencia homogénea de la Generalitat en las redes sociales. Se trata de una herramienta dinámica y todo el mundo puede aportar su experiencia escribiendo a xarxes@gencat.cat o en Github.

La Guía contiene el procedimiento recomendado para abrir cuentas de correo o crear cuentas y perfiles de cualquier departamento, servicio o marca (y por extensión, también de entes con personalidad jurídica propia y empresas públicas en las que participa mayoritariamente la Generalitat) en estos espacios de relación y participación. Asimismo, enumera las diferentes herramientas de redes sociales, los diversos usos y los objetivos de la presencia en cada una, las recomendaciones para una presencia adecuada y fructífera, así como los criterios de estilo comunicativo más adecuados para cada herramienta.

Government of Catalonia's social media guide

The Government of Catalonia's social media guide establishes common guidelines for a consistent presence of the Government of Catalonia in social networks. It aims to be a dynamic resource, to which all may contribute their experience by emailing xarxes@gencat.cat or at Github.

The Guide contains the recommended procedure for creating accounts and profiles for any department, service, or brand (and by breadth of scope, also for private entities, and public companies in which the Government of Catalonia holds a controlling interest) in these spaces for networking and participation. It also lists the different social media utilities, their various uses and the purpose of each network, recommendations for an appropriate and productive presence, as well as the criteria for finding the best communicative style for each tool.

Data d'actualització:  25.03.2019