Com sol·licitar la creació o redisseny d’un nou web

Quan es vol crear o transformar un web, la unitat o entitat promotora ho ha de sol·licitar a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, mitjançant el formulari de sol·licitud. Aquesta sol·licitud ha d'anar signada pel secretari general i l'ha d'enviar el coordinador d'atenció ciutadana (CAC) del departament corresponent a la bústia webs@gencat.cat. 

Paral·lelament també cal que es posi en contacte amb el proveïdor del servei. 

Abans, però, cal haver fet una anàlisi dels webs corporatius existents per descartar que la nova iniciativa web no es pot incloure en algun d’aquests. En la majoria de casos, sumar (o integrar) continguts en comptes de crear un web nou comporta avantatges:

  • millora la cerca d’informació de l’usuari.
  • augmenta el trànsit de visites.
  • millora el posicionament.
  • agilitza la gestió interna.
  • optimitza els recursos econòmics, tècnics i de personal que s’hi destinen.

Una de les primeres grans tasques que s'han d'abordar en el moment de plantejar-se el llançament d'una nova iniciativa web, (o bé en la redefinició d'una iniciativa existent), és la definició estratègica i conceptual, en la qual es pretén "donar forma" a la iniciativa web des d'un punt de vista estratègic i de negoci.

Bona part d'aquestes tasques poden ser contractades a empreses especialitzades, que s'encarreguen d'analitzar una institució, definir arbres de continguts, arquitectures de la informació i prototips funcionals, així com plantejar el disseny i maquetació finals.

Esquema de sol·licitud de creació o transformació d’iniciatives web

Esquema de sol·licitud de creació o transformació d’iniciatives web