L’Acord de Govern de 20 de gener de 2015 d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat acorda que el lloc web oficial de la Generalitat de Catalunya a internet és gencat.

La presència de la Generalitat a internet s’ha d’inscriure en el domini gencat.cat. Qualsevol pàgina web que impulsin els òrgans i entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord ha d’usar aquest domini, que identifica de cara a l’usuari la seva vinculació amb la Generalitat.

Sempre que sigui possible, es farà coincidir l'adreça de navegació amb l'adreça de comunicació.

Subdominis de gencat

Subdominis del domini gencat.cat

Els literals del subdomini:

 • Han de ser comprensibles per a la ciutadania.
 • Sempre que sigui possible s’han d’evitar les sigles.
 • No han d’incloure majúscules ni accents.

Subdominis de 3r nivell

Generalment s’associen a iniciatives web que compleixin aquests criteris

 • Webs departamentals [nom del departament].gencat.cat: justicia.gencat.cat
 • Webs d’organismes [organisme o òrgan].gencat.cat: incavi.gencat.cat
 • Webs temàtics [àmbit o matèria].gencat.cat: medicaments.gencat.cat
 • Webs de marca.gencat.cat (rodalies.gencat.cat)

Els subdominis tipus [literal.gencat.cat] es reserven a projectes amb web propi, amb caràcter transversal o que responen a un servei bàsic per a la ciutadania. També, i excepcionalment, quan els canals pels quals es preveu fer la difusió justifiquen la necessitat d’una adreça més curta (anunci TV, falca de ràdio, pòsters,...)

Subdominis de 4t nivell

Generalment s’associen a continguts publicats en webs departamentals o d’organismes, temàtics o de servei.

S’han de construir a partir d’un subdomini principal, aprovat per la DGAC, per tal de:

 • Garantir la dependència temàtica de la informació que hi ha darrera del subdomini.
 • Unificar la sintaxi del conjunt de subdominis del web principal.

La creació d’aquests subdominis s’ha de demanar directament a l’àrea TIC del departament. No necessiten sol·licitud signada pel secretari general ni l’autorització del director general d’Atenció Ciutadana.

Dominis no corporatius

La compra, renovació, baixa o canvi de titularitat de dominis no corporatius s’ha de sol·licitar a l’Àrea TIC de cada departament.

En el cas que es vulgui fer ús d’un domini no corporatiu, és a dir, que apunti a una pàgina web oberta a la ciutadania, caldrà sol·licitar l'autorització a la Direcció General d'Atenció Ciutadana mitjançant el formulari de sol·licitud de dominis. Només s’autoritzarà excepcionalment l’ús quan:

 1. L'objectiu de la pàgina web sigui incompatible amb l'ús del domini corporatiu.
 2. El disseny del web no sigui corporatiu.
 3. No es perjudiqui la imatge de la Generalitat a internet.
 4. La iniciativa compti amb la participació d’altres administracions, entitats, fundacions o empreses.

Redireccionaments

La condició necessària per aplicar una redirecció és que tant el domini d’origen com el de destí han de ser dominis autoritzats per la DGAC.

Com a norma general només es podran fer redireccions entre subdominis gencat.cat.

En els casos en els quals es vulguin aplicar redireccions on el domini d’origen o de destí (o tots dos) no siguin gencat.cat, s’haurà de demanar a la DGAC el vist i plau per a la redirecció, enviant un correu a la bústia dominis@gencat.cat

El promotor d'un web que no tingui domini corporatiu gencat.cat i que no es consideri una excepció, ha de sol·licitar la creació d’un subdomini corporatiu. El domini .cat podrà redireccionar temporalment cap al nou subdomini fins que aquest estigui consolidat i per no perdre impacte o visibilitat als cercadors

Inventari de dominis

Els subdominis de gencat i dominis no corporatius formen part de l’inventari de dominis de la Generalitat que elabora i actualitza el CTTI.

Procediment de sol·licitud de subdominis gencat.cat o nous dominis

La unitat o entitat promotora ho ha de sol·licitar a la DGAC mitjançant el formulari d’autorització. Aquesta sol·licitud ha d’anar signada per el/la secretari/a general i l’ha d’enviar el Coordinador/a d’Atenció Ciutadana (CAC) del departament corresponent a la bústia dominis@gencat.cat.

Guia de nomenclatura de dominis

Guia per a la creació i sol·licitud d'adreces dins el subdomini gencat.cat (nomenclatura, processos d'aprovació i tramitació), tant per a webs i aplicacions web obertes a la ciutadania, com a les no obertes. La guia també és vàlida per als subdominis de qualsevol altre nom de domini que no sigui gencat.cat, amb l'autorització prèvia de la DGAC.

Nomenclatura dels comptes de correu electrònic de la Generalitat de Catalunya

Aquest document regula la creació i sol·licitud de la nomenclatura que han d’adoptar els comptes de correu electrònic personals i els anomenats funcionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i tots els organismes i entitats inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Govern de 20 de gener de 2015 d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat i, en qualsevol cas, pels organismes i entitats que facin ús del servei corporatiu de correu electrònic.

Procediment de sol·licitud
El/la secretari/a general del departament corresponent ho ha de sol·licitar a la DGAC mitjançant un correu electrònic a la bústia dominis@gencat.cat, i posant en còpia a el/la Coordinador/a d’Atenció Ciutadana (CAC)

No s’autoritzarà la creació d’una bústia de correu quan l’objectiu principal sigui l’atenció ciutadana. En aquest cas, cal implementar el gestor de consultes corporatiu.