Tràmits
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Guia

Guia de visualització de dades

La Generalitat de Catalunya ha presentat la Guia de visualització de dades, una eina adreçada als departaments i organismes de la Generalitat, però també a la ciutadania, que explica de manera senzilla com representar informació complexa de forma gràfica i eficient.

Aquesta guia vol ajudar tothom a treballar amb dades, en particular a explorar-les, analitzar-les i explicar-les gràficament. La guia es divideix en quatre grans blocs: què es la visualització de dades, metodologia, gràfics
i principis del disseny.

Guía de visualización de datos

La Generalitat de Cataluny ha presentat la Guía de visualización de datos, una herramienta dirigida a los departamentos y organismos de la Generalitat, pero también a la ciudadanía, que explica de manera sencilla como representar información compleja de forma gráfica y eficiente.

Esta guía quiere ayudar a todos a trabajar con datos, en particular a explorarlos, analizarlos y explicar gráficamente. La guía se divide en cuatro grandes bloques: qué es la visualización de datos, metodología, gráficos y principios del diseño.

Guide to visualize data

The Generalitat de Catalunya has presented the Guide to visualize data, a tool aimed at the departments and agencies of the Generalitat, but also to the public, which explains in a simple way how to represent complex information graphically and efficiently.

This guide wants everyone to work with data, in particular to explore, analyze and explain them graphically. The guide is divided into four major blocks: what is the visualization of data, methodology, graphics and principles of design

Data d'actualització:  17.04.2019