• Imprimeix

Procediment

La Direcció General d’Atenció Ciutadana coordina i estableix les directrius de Serveis mòbils gencat. També organitza accions per impulsar l’adopció del canal mòbil per part dels diversos organismes de la Generalitat i, així mateix, prioritza les iniciatives adreçades a la ciutadania.

La sol·licitud s'ha de fer arribar al correu mobils@gencat.cat.

Tasques prèvies a la sol·licitud oficial

1. Quin missatge es vol transmetre i quins objectius hi ha definits?

Cal reflexionar sobre quins són els missatges clau que han d’arribar als usuaris i la imatge que es vol transmetre. Cal explicar, amb més detall, els objectius de l’organisme i com aquesta iniciativa ajudarà a assolir-los. També cal preveure com es mesurarà l’èxit del projecte i si es tindrà capacitat de fer-lo evolucionar per mantenir-lo competitiu davant de noves iniciatives que sorgeixin al mercat (en aquest sentit, també cal preveure les necessitats d’actualització i si hi haurà recursos per a poder-les dur a terme).

2. Què passa al mercat?

Cal fer un anàlisi del que passa al mercat incloent informació i detectar si hi ha altres iniciatives similars al mercat i si n’hi ha:

  • Com està previst diferenciar-se de la competència i quin valor afegit tindrà l’aplicació que en justifiqui el desenvolupament.
  • Quines bones i males pràctiques s’han detectat.
  • Si no hi ha cap iniciativa similar, cal explicar per què és convenient desenvolupar el projecte.

3. Per a qui serà aquest servei?

És clau conèixer a fons el públic destinatari al qual es dirigeix el servei que es vol desenvolupar. Per reflexionar sobre l’audiència, cal:

  • Definir el sector de la població a qui s’adreça i quantificar-lo (aproximadament).
  • Reflexionar sobre si existeix una demanda real per part de la ciutadania i detallar-ne les necessitats i com el nou servei les pot resoldre (beneficis d’usar el servei).
  • Descriure en quines situacions les persones usuàries utilitzaran el servei i amb quina freqüència.

4. Quines característiques tindrà aquest servei?

Segons les reflexions que s’hagin fet en les preguntes anteriors, cal descriure la visió general sobre el nou servei: què farà; en quins idiomes estarà; quines funcionalitats i quins continguts tindrà.

5. Per quin enfoc tecnològic s’opta?

Hi ha diferents tecnologies a l’hora de desenvolupar un servei mòbil. Cada una té avantatges i inconvenients segons el tipus de projecte que es vulgui desenvolupar:

  • Aplicació nativa: És una aplicació que l’usuari s’ha de descarregar des de Google Play (Android) i iTunes (Apple) i que roman en el dispositiu mòbil de l’usuari.
  • Responsive Web Design (RWD): És un web dissenyat i programat per adaptar-se al format de pantalla de qualsevol dispositiu.
  • Aplicació híbrida: Normalment són webs responsius continguts dins d’una aplicació nativa que pot afegir funcionalitats pròpies d’aquest tipus de tecnologia.

Cal indicar en quina tecnologia es vol dur a terme el projecte (aplicació nativa, aplicació híbrida o disseny responsiu) i amb quin sistema operatiu i el motiu pel qual s’hi opta.

Quan estigui més avançat el projecte, es treballarà conjuntament amb el Centre de Competència d'Experiència d'Usuari del CTTI per definir l’enfocament tecnològic més adient segons de les característiques del projecte.

Sol·licitud oficial

S’ha d’enviar a la DGAC el formulari de sol·licitud d’alta d’un nou servei mòbil, que ha de signar el secretari general del departament corresponent.

Un cop el formulari arriba a la DGAC, es convoca la persona responsable de la unitat i la responsable del departament a una reunió.

Data d'actualització:  07.02.2017