• Imprimeix

Presentació de documents adreçats a qualsevol administració pública

Quins documents puc presentar?

Els documents que es poden registrar són documents de sol·licitud administratius o jurídics com la sol·licitud, citació, recurs, denúncia, reclamació, al·legacions, requeriments, convocatòries, ofici, carta, notificació i burofax.

On ho puc presentar?

Els documents que les persones interessades adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 1. Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin.
 2. A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
 3. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4. A les oficines d'atenció ciutadana.
 5. En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
 6. Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecin.
 7. A l'Administració General de l'Estat.
 8. A qualsevol administració de les comunitats autònomes.
 9. A qualsevol registre de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars.
 10. Als registres dels ajuntaments dels municipis de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat (article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local).
 11. Als registres dels ens locals que estiguin adherits al Conveni marc per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya

Dies inhàbils

Consulteu quines són la data i l'hora oficials que serveixen de referència per al còmput de terminis dels tràmits i el calendari oficial.

Compulsa de documents i còpia autèntica

Compulsa:

Els registres administratius de la Generalitat de Catalunya només fan compulses de documents si aquests acompanyen a sol·licituds, escrits o comunicacions que s'entreguin en aquell registre, sigui quina sigui l'Administració pública destinatària.

Les oficines de Correus no fan compulsa de documents.

Quan les normes reguladores d'un procediment administratiu estableixin que la persona interessada ha d'acompanyar la seva sol·licitud, escrit o comunicació amb la còpia compulsada de determinats documents (per exemple, d'un document identificatiu, del llibre de família, d'un títol acadèmic...), l'oficina de registre ha de fer l'acarament entre l'original i la còpia, per tal de fer constar que la còpia reprodueix fidelment el document original aportat per la persona interessada. El registre, un cop fet l'acarament i la compulsa, retorna els originals a la persona interessada de manera immediata.

La còpia compulsada té la mateixa validesa que l'original en el procediment concret de què es tracti, sense que en cap cas acrediti l'autenticitat del document original.

Còpia autèntica:

El servei de Còpia Autèntica i Digitalització (eCòpia) permet digitalitzar documents en suport paper, fer còpies autèntiques i compulses electròniques, i incloure en aquestes còpies electròniques un codi segur de verificació (csv) per verificar, en el cas d'imprimir-les, la seva autenticitat respecte de l'original electrònic, amb plenes garanties jurídiques.

http://csv.gencat.cat/ecopia_vrf/AppJava/views/verificacioDocuments.xhtml?set-locale=ca_ES

Expedició dels rebuts del documents presentats

Les persones que presentin sol·licituds, escrits o comunicacions en qualsevol oficina de l'Administració de la Generalitat poden exigir un rebut que n'acrediti la data de presentació i han d'admetre com a tal una còpia on figuri la data de presentació anotada per l'oficina. Si la documentació s'hagués de mantenir en sobre tancat, la persona interessada té dret a que se li expedeixi una comunicació de presentació de documents en la qual hi ha de constar la procedència de la documentació, la destinació i una especificació dels documents que conté el sobre.

Protecció de dades de caràcter personal

L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals dels ciutadans facilitades a les oficines de registre de la Generalitat de Catalunya.
La Direcció General d’Atenció Ciutadana, és la responsable del tractament “Registre d’entrada i sortida de documents", la finalitat del qual és recollir informació relativa a la presentació de documents davant l'Administració Pública.Podeu exercir els vostres drets d’accésrectificaciósupressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació:

 • adreçant una sol·licitud en suport paper al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona) o,
 •  en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu.