• Imprimeix

Conveni marc per a la implantació d'un model integrat

En data 5 de juliol de 2007, l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri d'Administracions Públiques i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidència, van signar el Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.

El conveni, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 de juliol de 2007 (DOGC núm. 4935) i va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, té com a objectiu acordar la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les actuacions necessàries que permetin l'establiment progressiu d'una xarxa d'espais comuns d'atenció a la ciutadania. Aquesta xarxa permetrà la prestació de serveis integrats d’informació, orientació, atenció i tramitació sobre determinats aspectes de l’activitat administrativa i coordinarà, amb aquesta finalitat, l'exercici de competències de les administracions intervinents, entenent com a tals les que signen el conveni (és a dir, Estat – Generalitat) i les entitats locals que s'hi adhereixin.

El conveni estableix a la seva clàusula novena que la vigència finalitzaria el 31 de desembre de 2014, podent-se prorrogar de manera expressa per un període igual al de la vigència, llevat denúncia dels intervinents abans que aquesta finalitzés. Fent ús d’aquesta clàusula, l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en data 27 de novembre de 2014, van signar l'Acord de pròrroga del Conveni subscrit l’any 2007, amb la finalitat de donar continuïtat a la prestació dels serveis integrats en matèria d’atenció ciutadana.

Amb la signatura d'aquest Acord, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 24 de desembre de 2014 (DOGC núm. 6777), la vigència del conveni s'amplia fins el 6 de juny de 2022.

 

Objecte del Conveni marc. Xarxa d'oficines integrades

Per assolir l'objectiu principal del conveni pel que fa a la prestació de serveis per mitjà presencial, la col·laboració entre les administracions signants i les administracions adherides, s’articula a partir de les seves capacitats i del nivell de serveis que prestin. En aquest sentit, s’estableixen 3 tipus d'oficines integrades en funció del nivell de serveis prestats:

  1. Oficines de contacte: Recepció i registre dels documents adreçats a l'Administració General de l'Estat o l'Administració de la Generalitat de Catalunya que la ciutadania presenta als registres dels ens locals adherits.
  2. Oficines d'informació: A més dels anteriors, atenció i orientació personalitzada als ciutadans sobre els serveis públics i informacions rellevants de les administracions intervinents.
  3. Oficines de gestió: A més dels anteriors, prestació de serveis integrals de gestió que comprenguin la tramitació conjunta de procediments i tràmits de competència de les diferents administracions intervinents.

 

 

Efectes de l'adhesió al Conveni marc

  1. L'adhesió d'un ens local té validesa a partir de l'endemà de la publicació de resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  2. La data d'entrada d'un document al registre d'un ens local adherit al Conveni és vàlida, a efectes del còmput de terminis, per a tots els documents adreçats a l'Administració General de l'Estat i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  3. La validesa en el còmput de terminis no aplica per a documents que s'adrecin a altres comunitats autònomes.

 

 

Procediment d'adhesió al Conveni marc

Les entitats locals interessades han de trametre a la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència la sol·licitud d’adhesió (per triplicat), juntament amb la següent documentació:

  • Certificació de l’acord del Ple de l'entitat local o corporació de dret públic pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al Conveni marc.
  • Qüestionari emplenat, amb l'objectiu d’aportar la informació necessària per comprovar que l'entitat local corresponent disposa dels mitjans i de la capacitat de gestió necessària per assumir les obligacions derivades del conveni

 

La Comissió de Seguiment prevista en el conveni, acceptarà o denegarà les sol·licituds i, en cas de resolució favorable, el Departament de la Presidència publicarà l'adhesió al Diari Oficial de la Generalitat. Un cop publicada la resolució l'adhesió al DOGC, s'inicia el període de vigència de l'adhesió de l'ens local al Conveni marc. A partir d'aquest moment, la data de presentació al registre de l'ens local adherit serà vàlida a efecte de terminis, pels documents adreçats a l'Administració General de l'Estat i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ens locals adherits al Conveni